EFT Förbundets stadgar

Namn och syfte

Förbundets namn är EFT Förbundet – För Tapping i Sverige.

Det främsta syftet med EFT Förbundet är att vara en samlingsplats för alla somanvänder någon typ av Tapping i sin verksamhet eller för eget behov. (EFT =Emotional Freedom Techniques)

EFT Förbundet är en politiskt och religiöst oberoende instans.
EFT Förbundet uppmuntrar certifierad yrkesutövning av Tapping i olika former.
EFT Förbundet är ett forum för utbyte av idéer och kunskap kring Tapping.
EFT förbundet erbjuder en prisvärd yrkesansvarsförsäkring samt enföretagsförsäkring för medlemmar.
EFT Förbundet ger information till allmänheten om Tapping.
EFT Förbundet avser att kunna verka som remissinstans i frågor som rör Tapping.
EFT Förbundet kommunicerar regelbundet via exempelvis webbplats,nyhetsbrev, sociala medier, webbinarium, träffar, retreats.

Medlemskap och medlemsavgift

Certifierad medlem

Medlemskapet gäller för tappingutövare (med utövare förstås i dessa stadgar terapeuteroch coacher) som är utbildade och certifierade av internationellt och nationellt erkändautbildningsorgan (se separat lista på Förbundets webbplats), samt utövare medcertifikat från likvärdig utbildning.

Certifierade medlemmar ska:

... kunna ge en fullständig tappingsession till kund.
... ha grundlig metodkunskap i Tapping.
... följa Förbundets stadgar och etiska regler (återfinns på Förbundets webbplats).

Lämplig försäkring rekommenderas.

Certifierade medlemmar äger rätt att marknadsföra sin verksamhet på Förbundetswebbplats och i andra sammanhang arrangerade av Förbundet.

Intressemedlem

Intressemedlemskapet är öppet för:

Personer som är intresserade av Tapping och vill stötta verksamheten.
Personer som inte är certifierade tappingutövare, men använder Tapping somkomplement till annan behandling.
Certifierade tappingutövare som inte har behov av de förmåner CertifieradMedlem har, till exempel marknadsföring.
Personer som är under utbildning i Tapping.

Medlem som inte följer Förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalat fastställd
medlemsavgift kan uteslutas.

I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

För att bli medlem görs ansökan enligt separat instruktion på Förbundets webbplats.
För Certifierad Medlem ska kopia av dokument som styrker certifiering bifogas.
Kursinnehållet ska tydligt framgå. Innan medlemskap godkänns måste sökande skriva
under en försäkran att alltid följa Förbundets stadgar och etiska regler.

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

Årsmöte

Varje år ska ett årsmöte hållas senast juni. Årsmötets tidpunkt ska finnas på Förbundets webbplats två månader i förväg. Kallelse, tillsammans med dagordning, verksamhetsberättelse och annat beslutsunderlag, delges medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet.

Varje medlem äger rösträtt vid årsmöte. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Varje medlem äger även motionsrätt till årsmöte. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

Vid årsmötet ska en valberedning (1 eller 2 personer) utses för tiden fram till nästa årsmöte. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till samtliga personval.

Styrelsen

Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter jämte minst en suppleant. Dessa utses på årsmötet.
Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Övriga roller utses efter behov. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. När endast tre ledamöter är närvarande fordras enighet i beslut.

Det åligger styrelsen att bland annat ...

... verkställa av årsmötet fattade beslut.
... sammankalla ordinarie och extra förbundsmöte.
... ansvara för föreningens ekonomi och förvalta dess angelägenheter i övrigt.
... efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse.

Räkenskap och revision

Förbundets räkenskaper per den 31 december ska varje år sammanföras i fullständigt bokslut, som ska vara verkställt senast fyra veckor före årsmötet.

Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12.

Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna Förbundets firma.

Stadgeändring

Årsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens ikraftträdande. Beslut om ändring biträds av 2/3 av de närvarande, eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöte, varav det ena kan vara ett extra årsmöte.

Förbundets upplösande

Förbundet upplöses automatiskt när styrelse inte kan bildas eller genom beslut på två på varandra följande möten, varav det ena kan vara ett extra årsmöte. För beslut krävs 2/3 majoritet. Vid det senare av dessa möten ska avgöras hur föreningens tillgångar ska disponeras efter upplösningen.

Copyright 2023- EFT Förbundet

Page Created with OptimizePress