Emotional Freedom Techniques

För vem och till vad?

Själva knackprocessen

Andra knackningsmetoder

Aktuell forskning

EFT i media

Man kan tycka att EFT strider mot allt sunt förnuft, men man måste ge den en chans innan man dömer ut den.

Dr. Gunilla Brattberg, leg. läkare och docent i hälso- och sjukvårdsforskning

Enkla, behagliga och effektiva tekniker.

Inkeri Barenthin, retired docent, Karolinska Institutet

Med EFT kommer man in på det väsentliga med en gång.

Anette Fagerlund, environmental inspector

Emotional Freedom Techniques

EFT, Emotional Freedom Techniques, har de senaste åren rönt allt större uppmärksamhet i Sverige och utomlands som ett sätt att snabbt sänka stressnivån, läka trauma samt uppnå varaktiga förändringar vad gäller tanke- och beteendemönster.

EFT kan liknas vid en slags psykologisk akupunktur - utan nålar - i kombination med samtal, där känslor och kroppsförnimmelser finns med på samma villkor som orden. EFT har många beröringspunkter med mindfulness, i första hand avspänd närvaro och kärleksfull acceptans. EFT ligger helt i samklang med den nyaste neuropsykologiska forskningen på området.

Metoden utformades på 80-talet i USA av Gary Craig, och är en vidareutveckling och förenkling av föregångaren TFT, Thought Field Therapy.

Sedan Gary Craig lanserade sin version, som nu går under namnet Classical EFT eller Clinical EFT, har många varianter av knackning utvecklats (se Andra knackningsmetoder nedan).

EFT kan användas både som terapi och som självhjälpsmetod, och har idag användare världen över. Ett stort antal böcker har skrivits (några av EFT Förbundets medlemmar), och det finns kurser, webbutbildningar, workshops etc för att sprida kännedom om metoden.

Exakt hur EFT fungerar är inte klarlagt ännu. Det finns flera förklaringsmodeller. Den troligaste i nuläget är att knackningarna i kombination med mentalt fokus hämmar aktiviteten i amygdala, hjärnans "stresscentrum". Det finns även andra aktiva komponenter. Läs mer >>

Var ute och körde bil idag, första gången sedan olyckan - har inte vågat köra bil efter det. Körde på bron där det hände. Nu skrattar jag bara åt hur jag kunde tycka det var så läskigt, och att bron var så smal... Jag körde t o m på en ännu smalare bro, och det var inte heller några problem. Kändes fantastiskt!

Sara Svedin, recruiter

Jag känner mig lika lätt och ren som efter en terapisession. Jag har jobbat med det här [traumatiska minnet] i samtalsterapi förut. Skillnaden var att då kändes det jättehemskt varenda gång. Nu tog vi hand om minsta lilla rädsla när den dök upp. Det var annorlunda, bra på något sätt.

Christin Karvia, behavioral scientist

För vem och till vad?

EFT fungerar på allt som har en känslomässig grund. Det kan handla om jobbiga tankar och minnen, låsta beteendemönster, obehagliga känslor, smärta eller stress. Listan på behandlingsområden är omfattande, men alla har det gemensamt att kroppens alarmreaktion, fly/fäkta/frys, på ett eller annat sätt aktiverats.

När man med EFT-processen bearbetat problemet och på så sätt fått distans till det, går man vidare och förstärker de positiva alternativ och känslor som bidrar till en varaktig förändring i känslor och beteeende.

EFT sägs vara världens snabbast växande självhjälpsmetod. När man en gång lärt sig grunderna kan man på egen hand enkelt reglera stress och starka känslor i nuet.

Det kan vara svårare att komma åt problemets underliggande orsaker när man jobbar själv. "Man ser inte etiketten när man själv sitter inne i burken." Där kan det vara bra att knacka tillsammans med någon annan.

Vid svårare problematik som ångest, depression, fobier, trauma, PTSD, sexuella övergrepp, etc. rekommenderas man söka upp en professionell behandlare som stöttar och handleder.

Förutom personliga möten på plats kan EFT-sessioner också äga rum online. Det är ett praktiskt och kostnadseffektivt sätt att komma i åtnjutande av EFT.

Även behandling i grupp är ett bra alternativ när deltagarna har liknande problematik. Vid gruppbehandling behöver man inte nödvändigtvis avslöja några specifika detaljer om problemet, utan EFT-behandlarens ansvar blir att guida deltagarna till att hålla ett ”mindfullt” fokus på sina egna inre processer.

EFT och TTT har med stor framgång använts i krisdrabbade områden i Afrika (inbördeskrig) och Asien (tsunami och översvämning). Här i Sverige har EFT Förbundet intentionen att hjälpa flyktingar få traumahjälp via knackning.

EFT är ett flexibelt verktyg och passar i stort sett alla. EFT Förbundet anser metoden vara ett komplement till medicinsk och psykologisk behandling. Metoden har få och små biverkningar.

Jag tycker om EFT eftersom man inte hela tiden måste tänka positivt, utan det är okej om man t ex är arg eller ledsen. Det är dessutom jätteskönt när man pickar i ansiktet.

Elin, high school student

EFT använder jag också för att ta bort oro för möjliga skador och sjukdomar, oro som annars sänker min motivation och mina resultat. Det funkar verkligen! Med EFT presterar jag mycket bättre och får kortare återhämtningstid!”

Amir Malekpour, Mixed Martial Arts, MMA practitioner

Själva knackprocessen

Det finns många olika varianter av knackning. Med eller utan ord, olika snabbt, olika länge, olika punkter. Den grundläggande strukturen är dock alltid densamma:

Definiera problemet, så man vet "vad man knackar på".
Göra en subjektiv skattning av problemets/obehagets intensitet eller sanningshalt.
Formulera en fras som balanserar problemet/obehaget med något som uttrycker acceptans eller självmedkänsla. (Detta moment kan ibland hoppas över.)
Knacka på de olika akupunkterna medan man håller fokus på problemet. Antingen genom att upprepa den formulerade frasen, eller låta uppmärksamheten vila på den aktiverade känslan/kroppsförnimmelsen.
Pausa. Andas. Reflektera. Göra en ny skattning av problemets intensitet och notera vad som skiftat.
Upprepa proceduren med utgångspunkt i de tankar, känslor och kroppsförnimmelser som dyker upp.
Fortsätta tills lindring uppnåtts.

Här kan du ladda ner en enkel och överskådlig modell för hur du kan göra EFT. Samtidigt prenumererar du på vårt nyhetsbrev.

Andra knackningsmetoder

TFT, Thought Field Therapy

EFT föregicks av TFT, Thought Field Therapy, som tagits fram av Dr. Roger Callahan. TFT är mer komplext än EFT, och förutsätter att man till exempel muskeltestar för att ta reda på vilka akupunkturpunkter som behöver stimuleras i varje enskilt moment av behandlingen. I EFT har man ett antal standardpunkter som man använder oavsett behandlingsproblem.

Mindful Tapping™

Center för Energipsykologi har med Mindful Tapping™ införlivat tillämpningar av neurovetenskapliga spjutspetskunskaper med betoning på känslohjärnan och den polyvagala teorin i sin terapi och i sina kurser. Mindful Tapping™ integrerar EFT, TAT®, Tapas Acupressure Techniques, BSFF, Body Memory Integration och EPI, Eye Position Integration, på ett flexibelt vis, anpassat till hjärnans och kroppens sätt att uttrycka problem och naturliga förmåga att frigöra sig från dem.

TTT, Trauma Tapping Technique

Trauma Tapping Technique är en variant på knackning där orden har mindre vikt än i klassisk EFT. Metoden är utvecklad för att smidigt kunna hjälpa offren i zoner av krig, folkmord och naturkatastrofer och för att underlätta försoning och återuppbyggnad. TTT skapades tillsammans med Dr. Carl Johnson specifikt för behandling av överlevande från allvarliga känslomässiga trauman. TTT har en inbyggd multiplikatoreffekt som gör det möjligt att nå ut till så många som möjligt oberoende av infrastrukturen.

Matrix Reprinting

Med Matrix Reimprinting har Karl Dawson skapat en variant av EFT som i vissa delar liknar symboldrama, och även införlivar principerna för minnesrekonsolidering på ett kreativt sätt. Där EFT hjälper till att tömma smärtsamma minnen på dess känslomässiga intensitet så att kropp och psyke kan läkas, för Matrix Reimprinting in nya resurser, kraft och trygghet i en situation där dessa ursprungligen inte fanns tillgängliga. Utan att förneka vad som egentligen hände får man tillfälle att skapa ett "nytt minne" av det skedda - vilket i sin tur påverkar vårt sätt att tänka och reagera i nuet. Man kan säga att man påbörjar en dialog med sitt "inre barn" ur ett vuxet perspektiv - men på barnets premisser.

Faster EFT

FasterEFT utvecklades av Robert G. Smith. Faster EFT är en samling processer och tekniker som integrerar de mest effektiva elementen i EFT, BSFF, NLP, andlighet, vetenskap och sinnets fantastiska förmåga till transformation. Enligt upphovsmannen är Faster EFT en snabb och effektiv metod som direkt fokuserar på problemets kärna.

PAP, Psychological Acupuncture®

Psykologisk Akupraktik ® löser upp knutar av fysisk stress i dåtid, släpper psykiskt jobbiga känslor i nutid och lyfter bort mentala hinder för framtiden. Man behandlar akupressursystemet på ett enkelt, snabbt och smärtfritt sätt för att lösa psykologisk stress i nervsystemet och energisystemet. PAP är en svensk utveckling och utökning av metoderna TFT, TTT och EFT med betoning på vikten av att använda fler akupunkturpunkter för att nå resultat. Grundaren av metoden är kinesiologiskolans rektor Mac Wolontis.

PET, Provocative Energy Techniques

PET, utvecklat av Steve Wells och Dr. David Lake i Australien, kombinerar en enklare knackningsprocedur (SET) med Provocative Psychology. Genom att med humor och värme provocera paradoxerna i klientens tankegångar för att sedan bearbeta dem med knackningar, uppnås djupgående kognitiva förändringar.

IEP, Intention Tapping

IEP står för Intention Based Energy Process och är en variant av tapping som bygger på kraften i våra undermedvetna intentioner. IEP är enkel att använda som självhjälp, och snabb och effektiv i coachning/terapisituationer.

Forskning

Välrenommerade APA, American Psychology Association, erkänner EFT som en evidensbaserad metod. APA är den största vetenskapliga och professionella organisation som representerar psykologi i USA. APA har samma dignitet som Socialstyrelsen i Sverige, och deras rekommendationer har stor tyngd:

"EFT kan anses vara en effektiv behandling för fobier, ångest, depression och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom)."

EFT har studerats av fler än 60 olika forskare i över 10 länder. Deras resultat har publicerats i över 20 olika peer-reviewade journaler och tidningar.

Det är först de senaste 5 åren som forskningen på EFT och andra knackmetoder riktigt tagit fart, vilket förklarar att det ännu inte finns samma mängd tunga studier som i traditionella behandlingsmetoder. Det finns däremot en stor mängd klinisk erfarenhet och evidens.

Värt att lyfta är att det idag också finns ett flertal meta-analyser, dvs. sammanställningar där man jämför olika vetenskapliga studier för att mäta så kallad behandlingseffekt.

Dessa meta-analyser påvisar att EFT har stor behandlingseffekt för ångest och depression, likaväl som för PTSD.

För en sammanställning över sajter där forskningsresultat kontinuerligt redovisas och uppdateras kan du klicka här>>

EFT in the media

Vad säger media om EFT?

Här hittar du ett axplock från press, TV, radio, You Tube och sociala media.

Titta och läs >>

Copyright 2023- EFT Förbundet

Page Created with OptimizePress